Circulaire IJmond: projectontwikkeling in het Just Transition Fund

Over Circulaire IJmond

Circulaire IJmond wil het circulaire potentieel van lokale bedrijven in de IJmond ontsluiten. Daarom wil het project draagvlak creëren bij bedrijven, opleidingen ontwikkelen, circulaire hubs opzetten en business cases ontwikkelen voor verschillende afvalstromen.

De regio IJmond kent immers veel uitdagingen zoals de fossiele bedrijvigheid van onder meer Tata Steel. MKB-ondernemers zetten nog onvoldoende stappen om circulair aan de slag te gaan. Ze missen kennis, en de schaalgrootte om reststromen slim te koppelen ontbreekt. Bovendien denken ze dat circulair werken hogere kosten met zich meebrengt. De regio zit verlegen om gespecialiseerde mensen, waarvoor nu scholieren en werknemers opgeleid moeten worden.

Toch heeft  de regio potentieel. Er liggen veel kansen voor de transitie naar een klimaatbestendige economie. Omgevingsdienst IJmond diende daarom met behulp van Reeleaf een projectaanvraag in bij het Just Transition Fund (JFT).

Het project duurt 3 jaar en loopt van eind 2023 tot en met eind 2026.

Over JTF

Het Just Transition Fund (JTF) is in het leven geroepen om regio’s als de IJmond te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een circulaire economie. Het programma bestaat uit drie hoofdlijnen:

  1. Het vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens
  2. Het versnellen van de (energie)transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur voor het decarboniseren van bestaande industriële ketens
  3. Een wendbare, weerbare beroepsbevolking

Het JTF sluit inhoudelijk perfect aan bij de doelen van Circulaire IJmond.

De ondersteuning van Reeleaf

Reeleaf werd gevraagd om advies en ondersteuning bij de uitwerking van de subsidieaanvraag. Daarvoor hielpen we bij het opstellen van het projectvoorstel, de begroting en het voorleggen van een complete aanvraag bij het JTF.

Bij een subsidietoekenning zoals deze ondersteunen we de projectpartners bij de verantwoording naar de subsidieverstrekker. Verder helpen we bij de concrete opzet van het projectdossier en zijn we verantwoordelijk voor de rapportage over de voortgang op inhoudelijk en financieel vlak.

Uitvoering in partnerschap was voor dit project niet noodzakelijk. Desondanks had Omgevingsdienst IJmond (initiatiefnemer van het project) een sterke wens om samen te werken met een goede partner voor de opleidingstak van het project. Met de hulp van Reeleaf werden ze gekoppeld aan Nova College. Deze organisatie bleek de juiste partij voor Circulaire IJmond gezien hun ervaring in curriculumontwikkeling en hun positie in de regio IJmond.

Ons advies

We zorgden ervoor dat het projectvoorstel tot op het juiste detailniveau aansloot bij de doelstellingen en uitgangspunten van het programma.  

Met het projectvoorstel moest Omgevingsdienst IJmond duidelijk aantonen hoe ze met Circulaire IJmond bijdragen aan de drie sporen van het JTF. Reeleaf ondersteunde daarom bij het opstellen van een heldere toelichting. Het projectvoorstel bevatte concrete maatregelen om het project te realiseren.

Bij dit type project en subsidie moeten de neuzen in dezelfde richting wijzen. Reeleaf hamerde daarom op een gedetailleerde briefing voor de projectpartners. Met een duidelijke taakverdeling zorgden we ervoor dat elke projectpartner wist wat er van haar werd verwacht. Daarnaast deelden we richtlijnen over de rapportage en organiseerden we het overleg dat tot de juiste subsidieverantwoording moest leiden.

Tips voor een projectaanvraag bij JTF

  1. Leg je projectidee voor aan het steunpunt en het programmabureau. Zij kunnen je tips en advies uit eerste hand bieden.
  2. Maak gebruik van documenten zoals het regionaal transitieplan (TJTP). Deze lichten de achterliggende keuzes en richting van het programma toe. Dit type documenten bevatten concrete beschrijvingen die helpen om je project goed aan te laten sluiten bij het programma.