ESF+ 2021-2027: Nieuwe kansen voor het sociaal domein

In 2021 gaat de nieuwe programmaperiode 2021-2027 voor het Europees Sociaal Fonds van start onder de noemer ESF+. De plus staat voor de bundeling van meerdere sociale fondsen en programma’s waaronder het Europees Sociaal Fonds (ESF), Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), Programma voor werkgelegenheid, Sociale innovatie (EaSI) en het EU-Gezondheidsprogramma.

De samenvoeging van fondsen en programma’s komt ten goede van de samenhang en synergie in de besteding van de middelen. Het gaat tenslotte om het bieden van adequate ondersteuning van kwetsbare groepen in een voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Deze veranderingen worden gedreven door structurele transities zoals digitalisering, robotisering en de energietransitie. Maar ook de effecten van de COVID-19-crisis hebben een grote impact op kwetsbare groepen.

Een vernieuwd Fonds met oog op de Nederlandse uitdagingen

De focus van ESF+ ligt op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en betreft zowel werkzoekenden als werkenden. Dit hoofddoel sluit niet alleen goed aan bij de Nederlandse beleidsprioriteiten op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid, het past ook goed bij de twee uitdagingen die de Europese Commissie voor Nederland heeft benoemd: (1) het verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt en (2) het stimuleren van een leven lang leren. Naast het hoofddoel is er in Nederland ook aandacht voor andere, meer specifieke doelen zoals het bevorderen van actieve inclusie en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen.

Het belang van regionale en sectorale samenwerking is evident om de prioriteiten van ESF+ te kunnen realiseren. Er is een sterke mate van verwevenheid tussen de taken waar gemeenten en de sociale partners voor staan. In plaats van verschillende programmalijnen te ontwikkelen voor sociale partners en gemeenten zoals in ESF 2014-2020, is er in de opzet van ESF+ voor gekozen om de middelen binnen het programma voor ESF+ complementair aan elkaar in te zetten en om de samenwerking in de arbeidsmarktregio te stimuleren. De toekomstige regeling wordt, net als in de vorige periode uitgevoerd door de werkeenheid Uitvoering Van Beleid van het Ministerie van SZW. De administratie wordt vereenvoudigd en het meerjarig uitvoeringsprogramma biedt voldoende mogelijkheden om tussentijds bij te sturen op basis van mid-term reviews.

Hoe nu verder?

De definitieve omvang en openingsdatum van ESF+ zijn afhankelijk van nog lopende onderhandelingen in Brussel. Wij houden de voortgang hiervan in de gaten.

In de afgelopen ESF-periode (2014-2020) heeft Reeleaf in verschillende arbeidsmarktregio’s ondersteuning verleend in ESF-trajecten bij het opstellen van aanvragen en de ondersteuning van het projectmanagement. Enkele voorbeelden zijn ESF 2016-2018 GOVERT (AMR Regio Gooi en Vechtstreek) en ESF 2014- 2016 NINA 1.0, 2.0 (AMR Noord-Brabant).

Heeft uw gemeente of arbeidsmarktregio plannen om gebruik te maken van de ESF+-subsidiemogelijkheden en heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust contact met ons op via info@reeleaf.nl.